Regulamin

Uphill Race Śnieżka 2018 – limit uczestników 300 os.

1. CEL ZAWODÓW:

XXVII wyścig kolarski MTB polegający na zdobyciu najwyższego szczytu Karkonoszy.
Popularyzacja kolarstwa górskiego.
Rower górski jako ekologiczny środek transportu.

2. ORGANIZATOR:

Grabek Promotion Sp. z o.o.
ul. K.Miarki 42, 58 – 500 Jelenia Góra ,Polska
Kontakt:
tel./fax.  +48 (75) 76 123 76
e-mail: biuro@bikemaraton.com.pl

3. MIEJSCE I TERMIN:

Karpacz – 17 czerwca 2018.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikiem wyścigu  może być osoba, która spełni następujące warunki:

4.1 Prześle na adres Organizatora wypełniony formularz zgłoszenia:

 • opublikowaną na stronie internetowej w zakładce „Zapisy” (zgłoszenie przesłane automatycznie drogą elektroniczną)

4.2  Dokona opłaty startowej w wysokości określonej w regulaminie, w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia w pierwszym otwarciu zapisów , i bezzwłocznie w każdym kolejnym .
Kryterium przyjmowania opłat startowych jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

4.3.  Odbierze unikatowy numer startowy oraz chip, który będzie obowiązywał tylko podczas tego wyścigu ( odbiór po okazaniu dokumentu ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość) do 17.06.2018r. do godz. 9.30 . Po tym terminie pakiet wraca do puli wolnych numerów.

4.4. Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w wyścigu mają osoby:

 • które ukończyły 18 lat,
 • poniżej 18 lat,  za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych oraz ich stałą obecnością w miasteczku sportowym w czasie trwania wyścigu (pobierz Oświadczenie opiekuna)

4.5. Zawodnik, który dokona opłaty startowej a nie znajduje się na liście zgłoszonych w momencie jej dokonania – otrzyma zwrot opłaty pomniejszony o koszty opłaty manipulacyjnej, która wynosi 50 zł. (opłata manipulacyjna obejmuje koszt zwrotnego przelewu, przygotowania formularza przelewu oraz jego zatwierdzenia do zwrotu).

4.6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

4.7. Każdy uczestnik wyścigu jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

4.8. Zawodnik, który wystartuje i zostanie zarejestrowany systemem pomiaru czasu, swoim uczestnictwem potwierdza, że zna i akceptuje niniejszy regulamin.

5. POMIAR CZASU:

Podczas wyścigu będzie funkcjonował elektroniczny system  pomiaru czasu, który odczytuje dane zakodowane w chipie każdego z zawodników.

6. OPŁATY  STARTOWE:

We wszystkich kategoriach wiekowych obowiązują następujące opłaty za udział w wyścigu:
200 zł.  – do dnia 1 czerwca 2018  (zawiera opłatę za udostępnienie obszaru KPN do celów rekreacyjno-sportowych)
250 zł.  –  od 2.06 .2018  (zawiera opłatę za udostępnienie obszaru KPN do celów rekreacyjno-sportowych)

Organizator zastrzega prawo do wcześniejszego zamknięcia przyjmowania zgłoszeń i opłat startowych w przypadku wyczerpania się limitu uczestników.

6.1. Opłata startowa może być dokonywana poprzez płatności online dotpay, w portalu zapisów datasport.

Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem wystawiamy w terminach obowiązujących wg ustawy o vat, na osoby i podmioty, które dokonały przelewu po podaniu dokładnych danych nabywcy.

6.3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi , nie podlega przeniesieniu na innego uczestnika oraz przeniesieniu na inną imprezę. (na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

6.4. Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia pakietu startowego na innego zawodnika, po dokonaniu opłaty cesji – 50 PLN., w nieprzekraczalnym terminie do 17.05.2018 r.

7. PROGRAM Wyścigu  Uphill Race Śnieżka 2018 :

impreza przeprowadzona będzie według przykładowego programu (dopuszczalne są przesunięcia czasowe, wynikające ze specyfiki organizacji)

sobota, 16.06.2018
———————————–

17.00 – 20.00      
 • wydawanie numerów zarejestrowanym zawodnikom, wydawanie pakietów startowych w Biurze Zawodów
  (za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zawodnika)
  Biuro Zawodów – ul. Konstytucji 3 Maja 48a (przy Zespole Szkół, centrum deptaka )
17.00 – 20.00  
 • centrum informacji

niedziela , 17.06.2018
———————————–

8.00 – 9.30   
 • wydawanie numerów zarejestrowanym zawodnikom w Biurze Zawodów
  (za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zawodnika)
 • przyjmowanie rzeczy zawodników – do zawiezienia na szczyt Śnieżki
9.45       ustawienie zawodników w korytarzu startowym
9.55    otwarcie imprezy, przywitanie zawodników
10.00  start XXVIII Uphill Race Śnieżka 2018 ( przy DW Bachus – deptak )
10.15-14.00 imprezy towarzyszące
ok. 10.50      orientacyjny czas przyjazdu zwycięzcy na metę – Śnieżka 1602 m.npm.
ok. 12.15-12.45   orientacyjny czas wjazdu ostatniego zawodnika na metę
13.00    zjazd pilotowanej kolumny zawodników ze Śnieżki
od 13.00    wydawanie pamiątkowych koszulek i  pakietów startowych
15.00 rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród
8. WYŚCIG

8.1.  Wyścig zostanie przeprowadzony od STARTU w Karpaczu do METY na Śnieżce, po wytyczonej i oznakowanej trasie.  Ubiory zawodników, które zostaną zdane w Biurze Zawodów do godz. 9.30 będą dostarczone na Śnieżkę samochodami Organizatora.

8.2. Start do wyścigu odbędzie się ze startu wspólnego.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu w uzasadnionych przypadkach, o ewentualnej zmianie poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania wyścigu.

Organizator zastrzega sobie prawo do lokalizacji mety w innym miejscu, jeżeli wystąpią uzasadnione, nieprzewidziane przyczyny uniemożliwiające organizację mety na szczycie Śnieżki.

Organizator ustala limit startujących na 370 osób, w tym 70 miejsc do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

8.3.  Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów, osoby porządkowe i ratowników medycznych . Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. Na mecie wyścigu będzie znajdował się punkt żywieniowy.

8.4. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, oraz do zachowania szczególnej ostrożności podczas zjazdu po zakończeniu wyścigu. Zjazd zawodników (powrót) obowiązuje w kolumnie pilotowanej przez samochód Organizatora po zakończeniu mety i dojechaniu na Śnieżkę ostatniego zawodnika.
Nie dostosowanie się do wspólnego pilotowanego zjazdu jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika, a także nie dopuszczeniem zawodnika do udziału w przyszłorocznych zawodach.

8.5. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury.

9. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW WYŚCIGU:

9.1. Wszyscy uczestnicy wyścigu w ramach opłaty startowej otrzymają:

 • pamiątkową, limitowaną koszulkę – zdobywca Śnieżki
 • pamiątkowy medal – wręczany na szczycie Śnieżki
 • upominki przekazane od sponsorów
 • imienny dyplom uczestnictwa z uzyskanym wynikiem, do odbioru w biurze zawodów po ukończeniu wyścigu
 • napoje izotoniczne na bufetach na trasie
 • bufet na mecie – Dom Śląski (woda, napoje izotoniczne, batony, owoce, herbata , buły itp.)
 • zabezpieczenie medyczne i ratownicze
 • nagrody rzeczowe ,  puchary dla zwycięzców open, medale dla zwycięzców w kategoriach

10. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:

W ramach wyścigu obowiązują następujące kategorie wiekowe, w których przyznawane są nagrody rzeczowe , trofea sportowe.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach Wyścigu zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wytyczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

Kategorie wiekowe  Uphill Race Śnieżka 2018
kategoria oznaczenie wiek nagrody za miejsca:
w klasyfikacji wiekowej
kobiety junior K1 do 18 lat (rok ur. 2000 i młodsze) od 1 do 5
elita 1 K2 od 19 do 30 lat (rok ur. 1988 – 99) od 1 do 5
elita 2 K3 od 31 do 40 lat (rok ur. 1978 – 87) od 1 do 5
masters K4 od 41 lat (rok ur. 1977 i starsze) od 1 do 5
mężczyźni: junior M1 do 18 lat (rok ur. 2000 i młodsi) od 1 do 5
elita 1 M2 od 19 do 30 lat (rok ur. 1988 – 99) od 1 do 5
elita 2 M3 od 31 do 40 lat (rok ur. 1978 – 87) od 1 do 5
masters 1 M4 od 41 do 50 lat (rok ur. 1968 – 77) od 1 do 5
masters 2 M5 od 51 do 60 lat  (rok ur. 1958 – 67 ) od 1 do 5
masters 3 M6 od 61 lat (rok ur. 1957 i starsi) od 1 do 5

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach Wyścigu zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wytyczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego. W/w nagrody rzeczowe i trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania wyścigu. Niestawienie się zawodnika  na ceremonii dekoracji oznacza przepadek nagród.

11. KARY:

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 1. Upomnienie.
 2. Kara czasowa.
 3. Dyskwalifikacja.

W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez Komisję Sedziowską

12. PROTESTY:

Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania wyścigu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji wyścigu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane protesty. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest.

13. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu startu, mety i na trasie zawodów.

14. INFORMACJE KOŃCOWE :

– Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.

– Uczestnik zobowiązuje się do :

 • przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
 • zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy
 • jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie
 • kulturalnego zachowywania się
 • samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy

– Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że :

 • zapoznał się i akceptuje regulamin Uphill Race Śnieżka 2018,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Grabek Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, zgodnie z ustawą o ochronie danych , w celach związanych z organizacja imprezy
 • wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora, sponsorów i partnerów imprezy Uphill Race Śnieżka ,
 • jest zdolny do udziału w Uphill Race Śnieżka 2018, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność ,
 • podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

– Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej  będącej na trasie wyścigu lub w Biurze Zawodów pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.

– Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną i straż KPN.

– Na trasie wyścigu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.

– Zabrania się startu na rowerach elektrycznych, wspomaganych elektrycznie lub wyposażonych w innego rodzaju wspomaganie (silnik) oraz na rowerach ze zdemontowanym układem hamulcowym przedniego lub tylnego koła.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

– Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.

– Uphill Race Śnieżka 2018 odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim przypadku wyścig nie zostanie zorganizowany w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

– Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem . Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie www.uphillrace.pl

– Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu Uphill Race Śnieżka 2018 oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

Jelenia Góra, dn. 26-02-2018.