Uphill Race Śnieżka 2019 – limit uczestników 300 os.

1. CEL ZAWODÓW:

XXVII wyścig kolarski MTB polegający na zdobyciu najwyższego szczytu Karkonoszy.
Popularyzacja kolarstwa górskiego.
Rower górski jako ekologiczny środek transportu.

2. ORGANIZATOR:

Grabek Promotion Sp. z o.o.
ul. K.Miarki 42, 58 – 500 Jelenia Góra ,Polska
Kontakt:
tel./fax.  +48 (75) 76 123 76
e-mail: biuro@bikemaraton.com.pl

3. MIEJSCE I TERMIN:

Karpacz – 24-08-2019

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikiem wyścigu  może być osoba, która spełni następujące warunki:

4.1 Prześle na adres Organizatora wypełniony formularz zgłoszenia:

 • opublikowaną na stronie internetowej w zakładce „Zapisy” (zgłoszenie przesłane automatycznie drogą elektroniczną)

4.2  Dokona opłaty startowej w wysokości określonej w regulaminie, w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia w pierwszym otwarciu zapisów , i bezzwłocznie w każdym kolejnym .
Kryterium przyjmowania opłat startowych jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

4.3.  Odbierze unikatowy numer startowy oraz chip, który będzie obowiązywał tylko podczas tego wyścigu ( odbiór po okazaniu dokumentu ze zdjęciem stwierdzającym tożsamość) do 24-08-2019r. do godz. 9.30 . Po tym terminie pakiet wraca do puli wolnych numerów.

4.4. Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w wyścigu mają osoby, od rocznika 2000 i starsze.

4.5. Zawodnik, który dokona opłaty startowej a nie znajduje się na liście zgłoszonych w momencie jej dokonania – otrzyma zwrot opłaty pomniejszony o koszty opłaty manipulacyjnej, która wynosi 50 zł. (opłata manipulacyjna obejmuje koszt zwrotnego przelewu, przygotowania formularza przelewu oraz jego zatwierdzenia do zwrotu).

4.6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.

4.7. Każdy uczestnik wyścigu jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

4.8. Zawodnik, który wystartuje i zostanie zarejestrowany systemem pomiaru czasu, swoim uczestnictwem potwierdza, że zna i akceptuje niniejszy regulamin.

5. POMIAR CZASU:

Podczas wyścigu będzie funkcjonował elektroniczny system  pomiaru czasu, który odczytuje dane zakodowane w chipie każdego z zawodników.

6. OPŁATY  STARTOWE:

We wszystkich kategoriach wiekowych obowiązują następujące opłaty za udział w wyścigu:
250 zł.  – do dnia 1 lipca 2019  (zawiera opłatę za udostępnienie obszaru KPN do celów rekreacyjno-sportowych)
300 zł.  –  od 2.07 .2019  (zawiera opłatę za udostępnienie obszaru KPN do celów rekreacyjno-sportowych)

Organizator zastrzega prawo do wcześniejszego zamknięcia przyjmowania zgłoszeń i opłat startowych w przypadku wyczerpania się limitu uczestników.

6.1. Opłata startowa może być dokonywana poprzez płatności online , w portalu zapisów datasport.

Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem wystawiamy w terminach obowiązujących wg ustawy o vat, na osoby i podmioty, które dokonały przelewu po podaniu dokładnych danych nabywcy.

6.3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi , nie podlega przeniesieniu na innego uczestnika oraz przeniesieniu na inną imprezę. (na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

6.4. Organizator dopuszcza możliwość przeniesienia pakietu startowego na innego zawodnika, po dokonaniu opłaty cesji – 100 PLN., w nieprzekraczalnym terminie do 01.08.2019 r. Zawodnik może przenieść swój start na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego . Aby to zrobić, musi wypełnić formularz cesji znajdujący się na jego indywidualnym profilu zawodnika w edycji danych.

7. PROGRAM Wyścigu  Uphill Race Śnieżka 2019 :

impreza przeprowadzona będzie według przykładowego programu (dopuszczalne są przesunięcia czasowe, wynikające ze specyfiki organizacji)

piątek, 23-08-2019
———————————–
Biuro Zawodów – ul. Konstytucji 3 Maja 48a (przy Zespole Szkół, centrum deptaka )

17.00-20.00
 • wydawanie numerów zarejestrowanym zawodnikom
 • wydawanie pakietów startowych w Biurze Zawodów

(za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zawodnika)

17.00-20.00 
 • centrum informacji
sobota, 24-08-2019
———————————–

8.00-9.30 
 • wydawanie numerów zarejestrowanym zawodnikom w Biurze Zawodów
  (za okazaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość zawodnika)
 • przyjmowanie rzeczy zawodników – do zawiezienia na szczyt Śnieżki
9.45  ustawienie zawodników w korytarzu startowym
9.55  otwarcie imprezy, przywitanie zawodników
10.00  start XXVIII Uphill Race Śnieżka 2019 ( przy DW Bachus – deptak )
10.15-14.00 imprezy towarzyszące
ok. 10.50 orientacyjny czas przyjazdu zwycięzcy na metę – Śnieżka 1602 m.npm.
ok. 12.15-12.45 orientacyjny czas wjazdu ostatniego zawodnika na metę
13.00  zjazd pilotowanej kolumny zawodników ze Śnieżki
od 13.00  wydawanie pamiątkowych koszulek i  pakietów startowych
15.00 rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród
8. WYŚCIG

8.1.  Wyścig zostanie przeprowadzony od STARTU w Karpaczu do METY na Śnieżce, po wytyczonej i oznakowanej trasie.  Ubiory zawodników, które zostaną zdane w Biurze Zawodów do godz. 9.30 będą dostarczone na Śnieżkę samochodami Organizatora.

8.2. Start do wyścigu odbędzie się ze startu wspólnego.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu w uzasadnionych przypadkach, o ewentualnej zmianie poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania wyścigu.

Organizator zastrzega sobie prawo do lokalizacji mety w innym miejscu, jeżeli wystąpią uzasadnione, nieprzewidziane przyczyny uniemożliwiające organizację mety na szczycie Śnieżki.

Organizator ustala limit startujących na 350 osób, w tym 50 miejsc do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

8.3.  Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów, osoby porządkowe i ratowników medycznych . Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. Na mecie wyścigu będzie znajdował się punkt żywieniowy.

8.4. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, oraz do zachowania szczególnej ostrożności podczas zjazdu po zakończeniu wyścigu. Zjazd zawodników (powrót) obowiązuje w kolumnie pilotowanej przez samochód Organizatora po zakończeniu mety i dojechaniu na Śnieżkę ostatniego zawodnika.
Nie dostosowanie się do wspólnego pilotowanego zjazdu jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika, a także nie dopuszczeniem zawodnika do udziału w przyszłorocznych zawodach.

8.5. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury.

9. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW WYŚCIGU:

9.1. Wszyscy uczestnicy wyścigu w ramach opłaty startowej otrzymają:

 • pamiątkową, limitowaną koszulkę – zdobywca Śnieżki
 • pamiątkowy medal – wręczany na szczycie Śnieżki
 • upominki przekazane od sponsorów
 • imienny dyplom uczestnictwa z uzyskanym wynikiem, do odbioru w biurze zawodów po ukończeniu wyścigu
 • napoje izotoniczne na bufetach na trasie
 • bufet na mecie – Dom Śląski (woda, napoje izotoniczne, batony, owoce, herbata , buły itp.)
 • zabezpieczenie medyczne i ratownicze
 • nagrody rzeczowe ,  puchary dla zwycięzców open, medale dla zwycięzców w kategoriach

10. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:

W ramach wyścigu obowiązują następujące kategorie wiekowe, w których przyznawane są nagrody rzeczowe , trofea sportowe.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach Wyścigu zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wytyczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

Kategorie wiekowe  Uphill Race Śnieżka 2019
kategoria oznaczenie wiek nagrody za miejsca:
w klasyfikacji wiekowej
kobiety elita 1 K2 od 19 do 30 lat
(rok ur. 1989 – 00)
od 1 do 5
elita 2 K3 od 31 do 40 lat
(rok ur. 1979 – 88)
od 1 do 5
masters K4 od 41 lat
(rok ur. 1978 i starsze)
od 1 do 5
mężczyźni: elita 1 M2 od 19 do 30 lat
(rok ur. 1989 – 00)
od 1 do 5
elita 2 M3 od 31 do 40 lat
(rok ur. 1979 – 88)
od 1 do 5
masters 1 M4 od 41 do 50 lat
(rok ur. 1969 – 78)
od 1 do 5
masters 2 M5 od 51 do 60 lat
(rok ur. 1959 – 68 )
od 1 do 5
masters 3 M6 od 61 lat
(rok ur. 1958 i starsi)
od 1 do 5

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach Wyścigu zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wytyczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego. W/w nagrody rzeczowe i trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania wyścigu. Niestawienie się zawodnika  na ceremonii dekoracji oznacza przepadek nagród.

11. KARY:

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 1. Upomnienie.
 2. Kara czasowa.
 3. Dyskwalifikacja.

W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez Komisję Sędziowską

12. PROTESTY:

Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania wyścigu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji wyścigu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane protesty. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest.

13. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu startu, mety i na trasie zawodów.

14. INFORMACJE KOŃCOWE:

– Uczestnik wypełniając elektroniczny/papierowy formularz zgłoszenia oświadcza, że:

 • Zapoznał się i akceptuje regulamin wyścigu –  Uphill Race Śnieżka 2019 .
 • Zapoznał się zasadami przetwarzania podanych danych osobowych, które ujęte są w niniejszym regulaminie.
 • Startuje na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w wyścigu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz start w wyścigu oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w wyścigu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w wyścigu na własną odpowiedzialność.
 • Podane dane są prawdziwe i przyjmuje do wiadomości, że podanie danych niezgodnych z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa
 • Wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą (wizerunek), a także wyniki z danymi osobowymi mogły być niewyłącznie, nieograniczenie terytorialnie wykorzystane przez: prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu na wszystkich polach eksploatacji związanych z organizacją imprez sportowych, ich promocją i reklamą oraz innych przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem.
 • Podanie danych jest warunkiem wynikającym z zawarcia umowy pomiędzy organizatorem a uczestnikiem, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

– Uczestnik zobowiązuje się do:

 • przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie),
 • zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 • realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy,
 • jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie,
 • kulturalnego zachowywania się,
 • samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy,
 • Zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia OC i NW. 
 • Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt w Biurze Zawodów, pod rygorem poniesienia kosztów akcji poszukiwawczej.
 • Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.
 • Na trasie wyścigu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zniszczone lub zaginione w trakcie trwania zawodów.
 • Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim przypadku wyścig nie zostanie zorganizowany w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.
 • Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem . Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie wyścigu.
 • Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu wyścigu  Uphill Race Śnieżka 2019 oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).

15. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH :

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Grabek Promotion Sp. z o.o. (Organizator imprezy) mamy siedzibę w Jeleniej Górze, ul. K. Miarki 42. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail biuro@bikemaraton.com.pl , telefonicznie pod numerem +48 75 76 123 76 lub pisemnie na adres siedziby.
 2. Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu :
 • przede wszystkim aby wypełnić Umowę jaką zawarliśmy z Panią/Panem, kiedy uczestniczy Pani/Pan w naszej imprezie sportowej pn.  Uphill Race Śnieżka 2019,
 • w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe
 • w celu dowodowym, archiwalnym,
 • aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,
 • aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,
 • aby promować inne nasze imprezy sportowe,
  wszystkie w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 • w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 1. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 3. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

Jelenia Góra, dn. 19-04-2019